Akademia Anima - szkoła językowa ONLINE

Regulamin

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KURSÓW AKADEMIA ANIMA

§1
1.1 Organizatorem kursu jest firma FitDev.pro Karol Kondraciuk, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Aleksandry 27/43, 30-837 Kraków
1.2 Osoba biorąca udział w kursie jest zwany dalej Klientem. Osoba prowadząca zajęcia jest zwana dalej Prowadzącym.
1.3 Wszelkie ustalenia umowne między Stronami mają na celu doprecyzowanie oraz usystematyzowanie sposobu prowadzenia kursu oraz umożliwienie rzetelnej weryfikacji postępów w nauce Klienta.

§2
2.1 Zapisy na kursy odbywają się cały czas. Kurs rozpoczyna się w październiku lub w lutym.
2.2 Klient po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 100 lub 50 zł zostaje zapisany na wybrany przez siebie kurs. W terminie do 7 dni od wpłynięcia zadatku na konto Akademii Anima klient otrzymuje bezpłatną konsultację metodyczną. Tak kursant zostaje przydzielony do odpowiedniej grupy.
2.3 Jeśli kurs na odpowiednim poziomie się nie stworzy w terminie do 2 miesięcy od momentu wpłaty zadatku przez klienta to zaliczka zostaje mu zwrócona lub kwotę zaliczki może przeznaczyć na inne produktu oferowane w Akademii Anima (Anima Planer - mailowy kurs miesięczny, webinary)
2.4 Przed pierwszą lekcją będzie organizowane 15 minutowe spotkanie organizacyjne.
2.5 Dni i godziny prowadzenia zajęć zgodne są z grafikiem umieszczonym na stronie internetowej.
2.6 Zajęcia odbywają się w formie 60 minutowych spotkań 1 raz w tygodniu.
2.7 Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt, dni wolnych od pracy.
2.8 Zajęcia będą prowadzone na platformie online do wideokonferencji.
2.9 Prowadzący podczas prowadzenia zajęć będzie będzie korzystał z różnorodnych interaktywnych metod nauczania (np. tablica interaktywna, czat grupowy, platforma https://notatkizlekcji.pl).
2.10 Kontakt z Prowadzącym będzie możliwy w formie pisemnej (na czacie, platformie lub mailowo) przez czas trwania kurs.
2.11 Klient jest zobowiązany do zaopatrzenia się w komputer spełniający wymagania techniczne potrzebne do poprawnego działania narzędzi multimedialnych. W szczególności chodzi o posiadanie kamerki i mikrofonu oraz odpowiednio wydajnego komputera wraz z wydajnym łączem internetowym.
2.12 Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie sprzętu komputerowego Klienta.
2.13 Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§3
3.1 Klient zobowiązuje się do uiszczania terminowo opłaty i uczestniczenia w zajęciach.
3.2 Cena kursu obejmuje materiały dydaktyczne.
3.3 Pełna opłata za kurs powinna być dokonana na konto przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
3.4 Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać:
- on-line za pomocą systemu płatności przelewy24.pl;
- przelewem na podane konto Sklepu.

Dane do przelewu:
FitDev.pro Karol Kondraciuk
mBank, 80 1140 2004 0000 3102 7806 8580

§4
4.1 Odwołanie zajęć z winy Klienta, uznaje się za zrealizowane, a Klient nie ma możliwości na ich odrobienie - lekcja przepada.
4.2 Szkoła Akademia Anima zastrzega sobie do odwołania poszczególnych zajęć. W takim przypadku zajęcia odbędą się w innym teriminie ustalonym przez szkołę w porozumieniu z uczestnikami kursu.
4.3 Kursanci danego kursu, po uzgodnieniu wspólnie ze sobą, mogą odwołać zajęcia. Informacja o odwołaniu zajęć przez, całą grupę kursantów, musi być dostarczona na piśmie (mailowo, na czacie lub sms) do Prowadzącego w terminie nie późniejszym niż 48 godzin przed zaplanowaną lekcją (dwa dni). Tak odwołana lekcja może być odrobiona w terminie dogodnym dla Prowadzącego i Kursantów. W przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia grupa kursantów nie ma możliwości odrobienie zajęć - lekcja przepada.
4.4 Szkoła zastrzega sobie prawo do, z przyczyn ważnych, do zmianu terminu przeprowadzania zajęć.

§5
Wykonawca może zrezygnować z prowadzenia zajęć dla Klienta w momencie gdy:
- Klient zachowuje się w sposób niezgodny z normami współżycia społecznego, w szczególności dotyczącymi uczuć religijnych i narodowych,

§6
Klient zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich zastrzeżeń, co do sposobu prowadzenia zajęć do Prowadzącego, gdy tylko takie się pojawią.

§7
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć, dokonywania rozliczeń, oraz w celu otrzymania praktycznych emaili i informacji handlowych, zgodnie z ustawą z 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.).


NEWSLETTER
§1
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.

§2
Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.


POLITYKA PRYWATNOŚCI
§1
Celem Akademi Anima jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkownika. W przypadku korzystania z usług oferowanych w Sklepie Użytkownik będzie poproszony o podanie określonych danych osobowych, które będą przetwarzane przez Akademię zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

§2
2.1 Administratorem danych podanych w ramach świadczenia usług na postawie niniejszego Regulaminu jest FitDev.pro Karol Kondraciuk z siedzibą przy ul. Aleksandry 27/43, 30-837 Kraków, NIP: 5372355328; REGON: 381416811.
2.2 Akademia Anima zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika Sklepu. Powierzone dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
2.3 Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem, że podanie wymaganych przez Akademię danych jest niezbędne do korzystania z pełnej funkcjonalności sklepu, w tym do złożenia oferty i zawarcia umowy sprzedaży. Na warunkach opisanych poniżej, Akademia może przetwarzać powierzone mu dane osobowe w związku czynnościami poprzedzającymi zawarcie umowy oraz czynnościami związanymi z obsługą zawartej umowy, w szczególności ma prawo do prowadzenia korespondencji związanej z wykonywaniem umowy. Użytkownik ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

§3
3.1 Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, do którego konieczna jest zgoda Użytkownika, jest niezbędne do świadczenia danej usługi, a Użytkownik odmówił wyrażenia takiej zgody, bądź cofnął taką zgodę, Użytkownik zostanie pozbawiony dostępu do tej usługi.
3.2 Akademia zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej z użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku możliwości zrealizowania umowy na skutek zgłoszenia przez Użytkownika żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

§4
Akademia będzie przetwarzała dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawnienia ich innych podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązanie niniejsze pozostaje w mocy również po ustaniu stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Akademią.

REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU
§1
1.1 Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży oraz od umowy na przeprowadzenie konsultacji, bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia zamówienia przez Kupującego.
1.2 Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (przyjął jego zamówienie), oferta (zamówienie) przestają wiązać Sprzedawcę.
1.3 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
1.4 W razie wykonania prawa odstąpienia umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
1.5 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
1.6 Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
1.7 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

......................................................
(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)
......................................................
......................................................
(adres osoby składającej pismo)


FitDev.pro Karol Kondraciuk
ul. Aleksandry 27/43, 30-837 Kraków
30-830 Kraków


ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:
1. Data zawarcia umowy ......................................................................................................
2. Przedmiot umowy ...........................................................................................................
.................................
Podpis konsumenta
Data: ...............................

§2
2.1 W przypadku niespełnienia przez Organizatora warunków zawartej umowy Klientowi przysługuje prawo do reklamacji jeżeli:
2.1.1 Szkolenie nie odbywało się z winy Organizatora.
2.1.2 Program szkolenia nie obejmował zagadnień przedstawionych w ofercie.
2.1.3 Klient ma uzasadnione przyczyny dochodzenia roszczeń reklamacyjnych związanych z jakością przeprowadzonych szkoleń.
2.2 Zgłoszenie reklamacyjne powinno nastąpić na piśmie do organizatora. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi do 14 dni od wpłynięcia pisma.
2.3 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klientowi zwracana jest całość opłaty poniesionej w ramach danego kursu, lub część adekwatna do niewykorzystanej części kursu.
2.4 Zwrot opłaty nastąpi do 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
2.5 WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

......................................................
(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)
......................................................
......................................................
(adres osoby składającej pismo)


FitDev.pro Karol Kondraciuk
ul. Aleksandry 27/43, 30-837 Kraków
30-830 Kraków


REKLAMACJA
Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia .............. ............. .................. ................. ......................... ............................... ................... .............,
której przedmiotem było .............. ............. .................. ................. ......................... ............................... ................... .............

Przyczyna zgłoszenia reklamacji:
.............. ............. .................. ................. ......................... ............................... ................... .............
.............. ............. .................. ................. ......................... ............................... ................... .............
.............. ............. .................. ................. ......................... ............................... ................... .............
(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)

Wobec powyższego *:
1. wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty ................................................................... ;
2. wnoszę o usunięcia wady;
3. wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;
4. oświadczam, iż odstępuję od umowy.
.................................
Podpis konsumenta
Data: ...............................

Logo akademiaanima.com
ZADZWOŃ LUB NAPISZ

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas, a z miłą chęcią odpowiemy na wszelkie twoje pytania.


579-645-362
anima@akademiaanima.com
facebook.com/animastrategianauki
instagram.com/anima_paniodwloskiego