Regulamin

Sklep internetowy oraz kursy prowadzone są przez firmę
Anima Anna Kondraciuk
z siedzibą w Krakowie, przy ul. Aleksandry 27/43, 30-837 Kraków
kontakt e-mail: anima@akademmiaanima.com, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

§1 Definicje

 1. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedacę pod adresem: akademmiaanima.com
 2. Regulamin - dokument określających zasady korzystania ze Sklepu.
 3. Polityka Prywatności – dokument opisujący zasady przetwarzania danych osobowych.
 4. Klientem – osoba uczestnicząca w kursie lub kupująca produkt w sklepie
 5. Sprzedawca – firma prowadząca sklep
 6. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści.
 7. Lektor - osoba prowadząca zajęcia Kursu online
 8. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży.
 9. Produkt – wszystkie produkty dostępne w Sklepie, takie jak:
  • Materiały dydaktyczne – plik zawierający treść do odczytu w dowolnym momencie, dostępny do pobrania po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę.
  • Konsultacja online – rozmowa realizowana za pośrednictwem wideokonferencji przez internet. Czas trwania i zakres konsultacji online jest określany na stronie Produktu w Sklepie.
  • Kursy online – szkolenia realizowane za pośrednictwem wideokonferencji przez internet. Czas trwania oraz tematyka szkolenia jest określana na stronie Produktu w Sklepie.
 10. Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu wiadomości na adres e-mail Kupującego o tematyce marketingowej, za jego uprzednią zgodą.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce przywatności
 2. Wszelkie ustalenia umowne między Stronami mają na celu doprecyzowanie oraz usystematyzowanie sposobu prowadzenia kursu oraz umożliwienie rzetelnej weryfikacji postępów w nauce Klienta.
 3. Klient przed zakupem jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do wykonania usługi, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne). Organizator nie odpowiada za niespełnienie wymagań przez Klienta.
 4. Organizator wystawia faktury bez VAT.

§3 Składanie zmówienia

 1. Każdy produkt oferowany przez Sprzedawcę zawiera dokładny opis.
 2. Ceny wyświetlane na stronie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 3. Kupujący nie ma możliwości zapisanie swoich danych w systemie Sklepu (założenia konta). Wszystkie niezbędne dane muszą być podawane przez Klienta każdoracowo przed zakupem.
 4. Kupujący ma możliwość przed zakupem wybrania interesującego go warianut danego produktu.
 5. Wszelkie informacje niezbędne do zrealizowania zamówienia zostaną przesłane Klientowi na podany przez niego email.
 6. Dla kupującego dostępne są następujące formy płatności:
  • Przelew bankowy na konto:
   Anima Anna Kondraciuk
   ING Bank Śląski, 15 1050 1445 1000 0097 4084 6572
  • Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. zsiedzibą wKatowicach.
 7. Koszty dostawy: Produkty elektroniczne - 0 zł

§4 Realizacja zamówień Materiałów dydaktycznych

 1. Realizacja zakupu Materiałów dydaktycznych następuje bezpośrenio po zaksięgowaniu płatności.
 2. Pliki są dostarczane do Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail.

§5 Realizacja zamówień Konsultacji online

 1. Realizacja zakupu Kursu lub Konsultacji następuje najbliższym możliwym terminie, zgodnie z opisem na stronie Produktu w Sklepie
 2. Konsultacja będzie prowadzona na platformie online do wideokonferencji.
 3. Klient jest zobowiązany do zaopatrzenia się w komputer spełniający wymagania techniczne zawarte w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).
 4. Sprzedawca oraz Lektor nie odpowiada za problemy techniczne zaistniałe po stronie Klienta.
 5. Lektor ma prawo zrezygnować z prowadzenia konsultacji z Klientem w momencie gdy, Klient zachowuje się w sposób niezgodny z normami współżycia społecznego, w szczególności dotyczącymi uczuć religijnych i narodowych.
 6. Nieodbyta konsultacja z winy Klienta, uznaje się za zrealizowaną, a Klient nie ma możliwości jej odrobienia - konsultacja przepada.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmianu terminu Konsultacji, z przyczyn ważnych. W takim przypadku konsultacja odbędą się w innym terminie dogodnym dla Klienta.

§6 Realizacja zamówień Kursów online

 1. Zapisy na Kursy online odbywają się cały czas. Kurs rozpoczyna się w październiku lub w lutym lub w czerwcu.
 2. Pełna opłata za kurs powinna być dokonana na konto przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 3. W przypadku cyklicznych płatności z kurs, Klient zobowiązuje się do uiszczania opłat terminowo przed rozpoczęciem nowego cyklu zajęć.
 4. Jeśli Kurs online na odpowiednim poziomie się nie stworzy w terminie do 2 miesięcy od momentu opłacenia przez Klienta zamówienia. Cała kwota zostaje mu zwrócona lub tą kwotę może przeznaczyć na inne produktu oferowane w Sklepie.
 5. Przed rozpoczęciek kursu przysługuje Klientowi odbycie Konsultacji online.
 6. Zajęcia będą prowadzone na platformie online do wideokonferencji.
 7. Cena kursu obejmuje materiały dydaktyczne.
 8. Klient jest zobowiązany do zaopatrzenia się w komputer spełniający wymagania techniczne zawarte w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).
 9. Sprzedawca oraz Lektor nie odpowiada za problemy techniczne zaistniałe po stronie Klienta.
 10. Dni i godziny prowadzenia zajęć zgodne są z grafikiem umieszczonym na stronie internetowej Sklepu.
 11. Kontakt z Lektorem będzie możliwy w formie pisemnej (na czacie, platformie lub mailowo) przez cały czas trwania kurs.
 12. Prowadzący podczas prowadzenia zajęć będzie będzie korzystał z różnorodnych interaktywnych metod nauczania (np. tablica interaktywna, czat grupowy, platforma https://notatkizlekcji.pl).
 13. Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt, dni wolnych od pracy.
 14. Kursanci danego kursu, po uzgodnieniu wspólnie ze sobą, mogą odwołać zajęcia. Informacja o odwołaniu zajęć przez całą grupę, musi być dostarczona na piśmie (mailowo, na czacie lub sms) do Lektora w terminie nie późniejszym niż 48 godzin przed zaplanowaną lekcją (dwa dni). Tak odwołana lekcja może być odrobiona w terminie dogodnym dla Lektora i Kursantów. W przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia grupa kursantów nie ma możliwości odrobienie zajęć - lekcja przepada.
 15. Nieodbyte zajęcia z winy Klienta, uznaje się za zrealizowane, a Klient nie ma możliwości na ich odrobienie - lekcja przepada.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmianu terminu przeprowadzania zajęć, z przyczyn ważnych. W takim przypadku zajęcia odbędą się w innym terminie dogodnym dla Klienta.
 17. Lektor ma prawo zrezygnować z prowadzenia zajęć z Klientem w momencie gdy, Klient zachowuje się w sposób niezgodny z normami współżycia społecznego, w szczególności dotyczącymi uczuć religijnych i narodowych.
 18. Klient zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich zastrzeżeń, co do sposobu prowadzenia zajęć do Lektora, gdy tylko takie się pojawią.
 19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Lektora prowadzącego zajęcia w trakcie trwania kursu.

§7 Wymagania techniczne

 1. Do uczestnictwa w Kursie online oraz Konsultacji online wymagane jest:
  • Komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową Firefox lub Chrome w najwyższej możliwej wersji.
  • Komputer powinien mieć zainstalowane sprawne urządzenie przechwytujące dzwięk (mikrofon) oraz sprawne urządzenie emitujące dzwięk (głośniki lub słuchawki)
  • Do komputera powinno być podłączone łącze internetowe o przepustowości minimum 4Mbps
  • Komputer nie powinien blokować możliwości prowadzenia wideorozmów (poprzez antywirus lub firewall)
 2. Do kożystania z Materiałów dydaktycznych wymagane jest:
  • Urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon)
  • Urządzenie z możliwością otwierania Plików PDF
  • Urządzenie z możliwością oglądania wideo na platformach streamingowych np. youtube.com

§8 Zwroty

 1. Klient lub przedsiębiorca dokonującego zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością może odstąpić od umowy sprzedaży oraz od umowy na przeprowadzenie konsultacji, bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia zamówienia na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 2. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego zamówienie, zamówienie przestają wiązać Sprzedawcę.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Sprzedawcy lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych (Materiałów dydaktycznych), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W razie wykonania prawa odstąpienia umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  ......................................................
  (Imię i nazwisko osoby składającej pismo)
  ......................................................
  ......................................................
  (adres osoby składającej pismo)


  Anima Anna Kondraciuk
  ul. Aleksandry 27/43, 30-837 Kraków
  30-830 Kraków


  ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:
  1. Data zawarcia umowy ......................................................................................................
  2. Przedmiot umowy ...........................................................................................................
  .................................
  Podpis klienta
  Data: ...............................

§9 Reklamacje

 1. W przypadku niespełnienia przez Sprzedawcę warunków zawartej umowy Klientowi przysługuje prawo do reklamacji jeżeli:
  • Szkolenie nie odbywało się z winy Organizatora.
  • Program szkolenia nie obejmował zagadnień przedstawionych w ofercie.
  • Klient ma uzasadnione przyczyny dochodzenia roszczeń reklamacyjnych związanych z jakością przeprowadzonych szkoleń.
 2. Przedsiębiorca dokonującego zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością ma prawo do reklamacji na podstawie rękojmi.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne lub rękojmi powinno nastąpić na piśmie do Sprzedawcy. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi do 14 dni od wpłynięcia pisma.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy Klientowi zwracana jest całość opłaty poniesionej w ramach danego kursu, lub część adekwatna do niewykorzystanej części kursu.
 5. Zwrot opłaty nastąpi do 14 dni od daty rozpatrzenia sprawy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

  ......................................................
  (Imię i nazwisko osoby składającej pismo)
  ......................................................
  ......................................................
  (adres osoby składającej pismo)


  Anima Anna Kondraciuk
  ul. Aleksandry 27/43, 30-837 Kraków
  30-830 Kraków


  REKLAMACJA
  Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia .............. ............. .................. ................. ......................... ............................... ................... .............,
  której przedmiotem było .............. ............. .................. ................. ......................... ............................... ................... .............

  Przyczyna zgłoszenia reklamacji:
  .............. ............. .................. ................. ......................... ............................... ................... .............
  .............. ............. .................. ................. ......................... ............................... ................... .............
  .............. ............. .................. ................. ......................... ............................... ................... .............
  (należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)

  Wobec powyższego *:
  1. wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty ................................................................... ;
  2. wnoszę o usunięcia wady;
  3. wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;
  4. oświadczam, iż odstępuję od umowy.
  .................................
  Podpis klienta
  Data: ...............................

§10 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Logo akademiaanima.com
ZADZWOŃ LUB NAPISZ

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas, a z miłą chęcią odpowiemy na wszelkie twoje pytania.


579-645-362
anima@akademiaanima.com
facebook.com/animastrategianauki
instagram.com/anima_paniodwloskiego
Wysyłając do nas wiadomość, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych na zasadach określonych w polityce prywatności.